Velkommen til Vester Nebel

Vester Nebel by ligger i Esbjerg kommune midt imellem Esbjerg og Varde med cirka 8 kilometers afstand til bygrænserne.

I Vester Nebel by, der blev udnævnt til Blomstrende Landsby i 2011, er der kirke, kiosk, pizzeria, maskinhandel, forsamlingshus, specialskole for voksne, ungdomspension og værkstedsskolen samt flere mindre erhvervsvirksomheder.

Byen er relativ ung, idet der frem til år 1900 kun var en kirke, en skole og et jordmoderhus. Byen udviklede sig fra 1901 efter oprettelsen af flere andelsforetagender og små virksomheder. I dag har byen flere nyere parcelhuskvarterer, og der er stadig parcelhusgrunde til salg hos Esbjerg kommune.

Fremtidens Vester Nebel byder på endnu bedre vilkår for fritidsaktiviteter, da byen tidligere varmeværk er blevet ombygget til Multihus, med gode vilkår for indendørs idrætsaktiviteter. Byens borgere og foreninger arbejder fortsat på, at byen fortsat skal udvikle sig.


Vis Vester Nebel på et større kort

Sognet har ca. 300 husstande, med 800 indbyggere, hvoraf cirka halvdelen er bosat i Landsbyen. Der er i de senere år blevet opført en lang række nye beboelser i Vester Nebel, ligesom byen i 1997 blev tildelt en børnehave til 30 børn. Den blev i år 2000 udbygget til en norminering på 41 børn. jævnfør kommuneplanen vil Vester Nebel vokse frem til år 2014.

Vester Nebel råder over en unik kiosk med et bredt vareudbud og lang åbningstid 6 dage om ugen, radio/tv forretning, autoværksted, installationsforretning, samt flere selvstændige håndværksmestre. 

Byens erhvervsliv beskæftiger til dagligt omkring 90 personer indenfor byggeri, håndværk og anden bearbejdning, ligesom omkring 20 personer er beskæftiget indenfor landbrug.

Vester Nebel skole blev nedlagt som folkeskole i 2010. Bygningerne stor tomme i lidt over et halv år, hvorefter en gemmengribende ombygning fandt sted. I dag bruges den tidligere skole som specielundervisningscenter for voksne (CSV).

En enkelt fløj på skolen rummer Vester Nebel Sognehus. Bygningen blev opført af frivillige kræfter i 1996 og bruges som mødelokale og samlingssted for en lang række af byens foreninger. Huset administreres af Vester Nebel Idrætsforening, der har nedsat en styregruppe, der varetager den daglige drift. Huset indeholder blandt andet køkken, billard og bordtennisbord.

Vester Nebel Sognearkiv holder også til i Sognehuset. I arkivet findes det meste af områdets historie i skrift og billeder.

Hygumgård er den ældste ejendom på

Vester Nebel sogn var fra gammel tid et af de mindste sogne i det tidligere Skads Herred. Trods sin liden størrelse, må sognet dog alligevel betegnes som et typisk vestjysk landsogn. En række små bebyggelser, med store landområder, hvoraf en stor del var hede frem til for blot 65 år siden.

Hygum er nok sognets ældste beboelse grundlagt i vikingetiden - eller måske endda tilbage omkring vor tidsregnings start. Der er i dag frugtbare agre og enge, med en række spredt liggende gårde.

Vester Nebel by blev grundlagt i 1901. Før århundredeskiftet bestod byen kun af kirken, et lille skolehus, samt et jordmoderhus. I 1901 Blev der bygget en smedje og brugsforeningen blev oprettet. Forsamlingshuset kom til i 1906, andelsmejeriet blev indviet i 1909, og huse blev opført.

Derefter udviklede byen sig langsomt langs de gamle veje, med kirken som centrum. Flere håndværkere slog sig ned i byen og små foretagender dukkede op.

Naturværkstedet var før skole, men er i dag beskyttet værksted.

Nord for byen, nord for åen, ligger den gamle hedelandsby Gl. Lifstrup, hvis indbyggere havde en ret stor jydepotte fabrikation i forrige århundrede. Omkring 1930, gennemgik byen en rivende udvikling, da de engang enorme hedearealer blev opdyrket og udstykket.


På disse nyopdyrkede agre opstod en ny by, Ny Lifstrup, ved hovedvej 11, hovedsageligt bestående af husmandsbrug, men også huse, foderstof-forening, købmand og smedje. De sidstnævnte blev dog nedlagt omkring 1970.

Stederne Ølufvad, Skærbæk, Søhale og Vestervad har den gamle herregård (Gl.) Ølufgård som midtpunkt, og var ligesom Lifstrup præget af store hedearealer frem til 1930´erne.

Ølufgård, der blev oprettet som Hovedgård i 1583, har en meget interessant historie. Efter store udstykninger i 1790 og 1911 er Ølufgård dog kun en stor gård i dag. Det oprindelige store herskabelige stuehus blev nedrevet og erstattet af det nuværende i 1955.

Ølufvad Kro

Til gengæld rummer området 2 andre bevarede gamle bygninger, som begge er et besøg værd.

Den gamle studedriver kro, Ølufvad kro, ved Alslev Å, blev opført omkring år 1800 og blev indviet som kro fra 1830, samt den smukt beliggende Øluf Møllegård, en gammel vandmølle.

Der er i dag planer om at restaurere det gamle Møllehus ved sidstnævnte.

 

Skt. Hansbål ved Nebel sø er en fast tradition

Gl. Nebel er ligeledes et gammelt landsbysamfund, hvis oprindelige beliggenhed endnu kan ses af vejens og gårdenes placering. Grænsende til Alslev Å`s stejle skrænter, har Gl. Nebel en naturskøn beliggenhed.

I Landområdet sætter 4 store mergelgrave deres præg. Disse blev gravet ca. 1916 - 1945, i forbindelse med opdyrkningen af egnens store hede arealer.

I perioden 1916 - 1929, blev merglen fragtet til de respektive steder ved Polsk arbejdskraft og mergelbaneanlæg. En af gravene er i dag "Put and Take" sø, - Nebel sø.  

Skov og Naturstyrelsen har igangværende projekter i Roskilde og Ribe amter, omhandlende "kulturhistorien i planlægning". Her er Vester Nebel i 1999 blevet udpeget som bevaringsværdig andels by.

Der er leglighed på forsamling-husets 1.sal. den lejes ud til beboelse.

Vester Nebel Forsamlingshus har siden 1906 været samlingspunkt for både offentlige og private fester.  

En brand hærgede huset i 1949 og det var årsagen til, at huset blev bygget en del om.  

Huset restaureres løbende af forsamlingshusbestyrelsen, der også arrangerer bankospil, dilettant, julefrokost, ølsmagning m.v.


Læs mere om om huset under menupunktet "Forsamlingshus"

 

Landsbyliv sorterer under skoletjenesten ved Esbjerg kommune, og er et tilbud til alle kommunens skoleelever om, i nogle dage, at bo primitivt i "shelters".

 

 

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand