Borgermøde Arnbjerg Pavillonen 18. januar kl. 17-19

Borgermøde om udbygningsforslagene for rute 11 mellem Varde og Korskroen

Torsdag den 18. januar kl. 17-19 afholder Vejdirektoratet borgermøde på Arnbjerg Pavillonen i Varde om udbygningsløsningerne for Rute 11 mellem Varde og Korskroen. Ved mødet vil man blive orienteret om og kunne kommentere/stille spørgsmål til Vejdirektoratets 3 løsningsforslag for udbygningen. Mødet danner grundlag for indsendelse af afsluttende høringssvar til udbygningen. Høringssvar kan indsendes af alle til Vejdirektoratet frem til 2. februar. Det er af afgørende betydning, at så mange som muligt indsender høringssvar, hvis man har en holdning til udbygningen, da høringen danner grundlag for Vejdirektoratets høringsnotat til Trafikministeriet. Trafikministeriet og Folketinget beslutter senere i år, hvilken af løsningsforlagene (med eventuelle ændringer) der vælges. Udbygningen vil for altid forandre landskabet og infrastrukturen i sognet, og en fuld udbygning vil f. eks. betyde, at 10-15 huse/ejendomme forsvinder.

Der er tre løsningsforslag. Fælles for dem alle er, at der kommer en cykelsti, ombygning af Esbjerg-krydset ved Varde samt ombygning af rundkørslen ved motorvejen og endelig en flytning af krydset, hvor Ølufgårdsvej går ud i hovedvejen. Fælles for alle tre løsningsforslag er desuden, at de ikke er samfundsøkonomisk rentable. Vejdirektoratet anfører, at alle tre udbygningsforslag giver større trafiksikkerhed og fremkommelighed, men kun ganske lidt kortere ”rejsetid”, og det kan ikke opveje investeringerne – uanset hvilke af de tre løsningsforslag der vælges.

De tre løsningsforslag:

  1. Fuld udbygning til 2+1 vej. Hele strækningen mellem Korskroen og Esbjerg-krydset udbygges til 2+1 vej, undtagen en strækning fra Roust Møllevej til Vestervadvej (af hensyn til oddere, som lever i åen) samt en strækning fra nordsiden af Varde Søndre Plantage til Esbjergkrydset (uvist af hvilken årsag – det er ikke pga. plantagen, da der skal være 2+1 vej gennem selve plantagen). Udkørslerne fra Ny Lifstrupvej, Søhalevej, Rudholmvej og Vestervadvej nedlægges.

  2. Delvis udbygning til 2+1 vej. Der laves 2+1 vej på strækningen fra Lifstrup Hovedvej 54 til Roust Møllevej samt mellem Schæfergårdkrydset og op til Amhøje (lidt forbi, hvor Søhalevej går ud i hovedvejen).

  3. 0+ løsning. Hovedvejen som sådan bliver ikke ændret, men der kommer cykelsti og forskellige ændringer som omtalt ovenfor.

Konsekvenser for beboere og området ved de tre løsningsforslag.

  1. 10-15 huse og gårde forsvinder. Alle beliggende i Vester Nebel sogn, bortset fra en enkelt i Varde kommune (i følge tegningerne: Ribevej 69, Lifstrup Hovedvej 54, Ny Lifstrupvej 45, Gl. Lifstrupvej 56, Lifstrup Hovedvej 12, Gl. Lifstrupvej 67, Lifstrup Hovedvej 7, Ølufvad Hovedvej 74, Ølufvad Hovedvej 65, Ølufvad Hovedvej 61 og Rudholmvej 1). På de strækninger, hvor der er 2+1 vej, får ingen adgang til hovedvejen. Der anlægges grusvej eller 2-1 vej (vej+cykelsti) parallelt med 2+1 vejen, som beboerne i stedet skal anvende. Dvs. hvis beboere i Lifstrup længst mod nord skal til Varde, så skal de køre på en parallelvej et par km til Roust Møllevej, hvorefter de skal køre et par km tilbage på 2+1 vejen, hvor de så kan vinke til deres ejendom, når de fortsætter ind mod Varde. Beboere, som har jord på modsatte side af vejen, kan ikke krydse vejen, men skal køre mange km omvej for at komme over på jorden. Vejanlægget (2+1 vej og den parallelle 2-1 vej) bliver et ca. 47 meter (nogle steder mindre, andre endnu mere) bredt ar gennem landskabet (i stedet for nuværende ca. 14 meter) – stakkels rådyr og kronhjorte, når de skal prøve at passere vejen! Hvis man vil gøre sig en forstilling, kan man køre forbi vores gård, Lifstrup Hovedvej 54, som naturligvis forsvinder. Her vil vejanlæggets bredde strække sig fra nuværende grøft på modsatte side af hovedvejen over hele bredden af gårdsplads + bygninger. Den nye vestlige grøft vil gå ved staldmurens vestmur. I praksis fylder vejen altså lige så meget, som hvis der var lavet en motorvej gennem området. Udover parallelvejene ved 2+1 vejen, vil der blive omlagt og nyanlagt et antal vejstrækninger. F. eks. mellem Ny Lifstrupvej og Gl Lifstrupvej, mellem Vestervadvej og Ølufgårdsvej samt andre steder.

  2. 5-10 huse og gårde forsvinder (efter tegningerne: Ny Lifstrupvej 45, Gl. Lifstrupvej 56, Lifstrup Hovedvej 12, Gl. Lifstrupvej 67, Lifstrup Hovedvej 7 (?), Ølufvad Hovedvej 74 og Rudholmvej 1). De steder, hvor der kommer 2+1 vej, bliver der ligesom ved løsningsforslag 1 anlagt enten grusvej eller 2-1 vej parallelt med 2+1 vejen, og folk må ikke køre direkte ud på 2+1 vejen. Udkørslen fra Ny Lifstrupvej ud i hovedvejen bliver lukket. Vestervadvej udmunder stadig i hovedvejen, men udkørslen bliver ombygget. Der kommer nogle nye vejstrækninger, men ikke så mange som ved løsningsforslag 1.

  3. 1 hus forsvinder (efter tegningen Rudholmvej 1). Der kommer nogle ombygninger af nogle af krydsene. Der bliver adgang for beboere og lodsejere langs hovedvejen direkte ud på hovedvejen ligesom nu. Der kommer nogle vigelommer for traktorer langs hovedvejen (men forbavsende få, kun 4 små vigelommer ifølge planen). Der bliver ikke vigespor ved alle krydsene.

Øvrige nyheder

Nyhedsbreve fra vesternebel.dk

Modtag en mail, når vi har nyttige nyheder. Så er du altid informeret om, hvad der sker i dit nærområde.

Klik her for at tilmelde dig.

Vesternebel.dk ejes af sogneforeningen i Vester Nebel. Hjemmesiden har til formål at være lokal budbringer og informationskilde. Redaktionelt stof, der ønskes bragt på hjemmesiden, kan indleveres til redaktørerne, der vil gøre brug af informationer, de finder relevant for hjemmesidens brugere.

> Kontakt til webmaster og redaktør
> Kontakt Sogneforeningens formand